Podatniczka wygrała w konkursie samochód. Następnie sprzedała auto za cenę niższą od tej, która stanowiła podstawę wyliczenia 10-proc. podatku w chwili jego nabycia. Nastąpiło to przed upływem 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym została odebrana wygrana.

Według resortu finansów jednym ze źródeł przychodu jest odpłatne zbycie innych rzeczy (w tym ruchomości takich jak samochód), jeżeli transakcja nie następuje w ramach działalności gospodarczej i została dokonana przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy, jeżeli przychód ze sprzedaży nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

W naszym przypadku podatniczka sprzedaje samochód, który wygrała w konkursie. W przypadku zbycia rzeczy ruchomej wygranej w konkursie (czyli nabytej nieodpłatnie) kosztem uzyskania przychodu jest wartość wygranej, która stanowiła przychód opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

W przypadku zbycia samochodu za cenę niższą od jego wartości z dnia nabycia wygranej w konkursie, u podatniczki nie wystąpi dochód podlegający opodatkowaniu, pod warunkiem że cena uzyskana ze sprzedaży nie odbiega od wartości rynkowej.

Gdyby przychód wystąpił, należałoby go wykazać w PIT-36 w rubryce inne źródła.


Podstawa prawna

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).