Przepisy dyrektywy sprzeciwiają się uregulowaniom krajowym przewidującym przeniesienie na późniejszą dostawę podlegającą zasadom ogólnym VAT prawa podatnika - pośrednika do odliczenia podatku od wartości dodanej zapłaconego na podstawie zasad ogólnych przy przywozie towarów innych niż dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki.

Natomiast art. 314 oraz art. 320 ust. 1 akapit pierwszy i ust. 2 dyrektywy mają skutek bezpośredni, który uprawnia jednostkę do powoływania się na nie przed sądem krajowym w celu wyłączenia stosowania uregulowania krajowego, które jest niezgodne z tymi przepisami.