1.  Sprawdź, czy możesz wziąć udział w szkoleniu likwidującym punkty

W szkoleniu mającym na celu zmniejszenie liczby punktów karnych mogą brać udział jedynie kierowcy, którzy mają uprawnienia do kierowania pojazdami dłużej niż przez rok. W przypadku świeżo upieczonych kierowców przekroczenie limitu 20 punktów karnych skutkuje bowiem odebraniem uprawnień. Szkolenie ma na celu zredukowanie liczby punktów. Dlatego na koncie kierowcy musi się znajdować co najmniej 6 punktów, ale nie więcej niż 24. Jeżeli kierowca otrzyma 25 punktów i więcej, to musi liczyć się ze skierowaniem na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji – czyli koniecznością ponownego zdawania egzaminu państwowego na prawo jazdy (teoretycznego i praktycznego) – oraz badania psychologiczne. Co ważne, kierowca może korzystać ze szkoleń redukujących punkty karne jedynie raz na 6 miesięcy.

2. Zgłoś się do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego i opłać kurs

Szkolenia organizuje dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. W zależności od ośrodka jego koszt wynosi ok. 300 zł. Trzeba pamiętać, że szkolenie nie polega na zajęciach indywidualnych i odbywa się cyklicznie. Dlatego termin szkolenia najlepiej ustalić telefonicznie. W celu zapisania się na szkolenie trzeba złożyć osobiście w siedzibie WORD lub wysłać listem poleconym kartę zgłoszeniową, której wzór można znaleźć na stronach internetowych ośrodków. Wymagana jest również kopia dowodu osobistego i dokumentu prawa jazdy. Należy złożyć także dowód uiszczenia opłaty za szkolenie. Numer konta można znaleźć na stronie internetowej WORD.


3. Weź udział w zajęciach, które prowadzą policjant i psycholog

Szkolenie prowadzone przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego ma uświadomić skutki naruszania przepisów ruchu drogowego. Polega ono na jednorazowym spotkaniu z policjantem i psychologiem. Najpierw odbywają się dwa liczące po 45 minut spotkania z policjantem, który wyjaśnia przyczyny wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Następnie przez kolejne 45 minut opowiada on o prawnych i społecznych skutkach wypadków. Kolejne 3 spotkania po 45 minut prowadzi psycholog. Zajmie się on psychologicznymi aspektami zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym.

4. Upomnij się o wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie wydane przez dyrektora WORD. Jego kopię dyrektor przesyła także organowi prowadzącemu ewidencję. Kierowcy, po przedstawieniu zaświadczenia o odbyciu szkolenia, policja zmniejsza o 6 liczbę punktów, odejmując je według kolejności wpisów. Liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U. nr 236, poz. 1998 z późn. zm.).