Anna Łukaszewicz-Obierska

radca prawny, partner, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Spółka jest właścicielem parkingu płatnego. Przez dwa dni w tygodniu (sobota i niedziela) chce udostępniać parking nieodpłatnie przez kilka godzin (jednak drukowane będą bilety parkingowe). Jak rozliczyć VAT od nieodpłatnego świadczenia?

Ustawa o VAT określa, że opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W związku z tym co do zasady czynności mające charakter nieodpłatny takiemu opodatkowaniu podlegać nie będą. Przepis art. 8 ust. 2 pkt 2 wspomnianej ustawy przewiduje jednak w tym zakresie pewne wyjątki. Mianowicie nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika uznaje się za odpłatne świadczenie usług.

Z przedstawionej sytuacji wynika, że do zakresu prowadzonej przez spółkę działalności należy odpłatne udostępnianie miejsc parkingowych. Trzeba zatem uznać, że również ich udostępnienie bez wynagrodzenia będzie związane z prowadzoną działalnością (por. pisma dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 listopada 2011 r., nr ITPP1/443/1096b/11/MN, oraz z 20 lipca 2011 r., nr ITTP1/443-627/11DM), a tym samym, stanowiąc nieodpłatne świadczenie, nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT. Chyba że udostępnienie to będzie dokonywane na rzecz podmiotów wymienionych w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, np. pracowników i udziałowców.

Warto przy okazji zwrócić uwagę, że od 1 kwietnia 2011 r. nie ma już znaczenia, czy w przypadku nieodpłatnego świadczenia usług podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

Podstawa prawna

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).