Często zdarza się, że mimo wykazania nadpłaty podatku dochodowego w zeznaniu rocznym podatnicy nie otrzymują zwrotu podatku. Powodów może być wiele.

– Nadpłata mogła zostać zaliczona przez organ podatkowy np. na poczet zaległości podatkowych. Mogła z niej również zostać przeprowadzona egzekucja administracyjna nałożonych kar grzywny w formie mandatu – wymienia Jakub Rychlik, doradca podatkowy.

Egzekucję administracyjną prowadzi m.in. naczelnik urzędu skarbowego, który jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych. Z kolei środkami egzekucyjnymi prowadzącymi do wyegzekwowania należności pieniężnych m.in. mandatów jest np. egzekucja z wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych, papierów wartościowych, weksla, a także z innych wierzytelności pieniężnych. Właśnie w tej ostatniej kategorii mieści się egzekucja z nadpłaty podatku dochodowego wykazywanej w zeznaniu rocznym. Jest to bowiem inna wierzytelność pieniężna w rozumieniu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

– Zajęcie nadpłaty następuję z chwilą doręczenia podatnikowi zawiadomienia o jej zajęciu – tłumaczy Jakub Rychlik.

Jednocześnie – jak dodaje ekspert – organ egzekucyjny zawiadomi podatnika, że nie może rozporządzać zajętą kwotą, co mogłoby nastąpić np. przez złożenie wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych. Dodatkowo organ egzekucyjny doręczy podatnikowi odpis tytułu wykonawczego, o ile wcześniej tego nie uczynił.

– Egzekucja należności pieniężnych z nadpłaty podatku dochodowego jest dosyć często stosowana w praktyce, gdyż jest najmniej skomplikowanym środkiem egzekucyjnym – ocenia nasz rozmówca.

Nie biorą w niej udziału pracodawca, ZUS czy bank, a jedynie organ egzekucyjny i podatnik. Poza tym nie ma konieczności wzywania podatnika do urzędu, czy składania mu często niechcianych wizyt przez poborcę skarbowego.

Ważne

Urząd skarbowy na zwrot nadpłaty z rozliczenia rocznego PIT ma 3 miesiące od momentu złożenia zeznania

PIT 2011 - 67 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011