Pismo w tej sprawie trafiło do ministra transportu Sławomira Nowaka.

Reklama

Zdaniem RPO art. 129b ust. 4 ustawy - Prawo o ruchu drogowym jednoznacznie ogranicza straż w zakresie korzystania z urządzeń rejestrujących jedynie do ich niestacjonarnych (przenośnych) wersji oraz zainstalowanych w pojeździe.

Rzecznik dodaje, że ogólnikowość przepisów dostrzega też Prokuratura Generalna. RPO wskazuje, że kompetencji konkretnego organu nie można domniemywać. A tak jest w przypadku straży miejskich i gminnych. Konieczne jest wyjaśnienie kwestii niewłaściwej praktyki funkcjonariuszy oraz ustalenie jednolitej wykładni przepisów.

Niżej zamieszczamy pełną treść listu RPO do szefa resortu transportu:

"Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zadań straży miejskiej w zakresie kontroli ruchu drogowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje problem, który ujawnił się w związku z badanymi sprawami indywidualnymi, dotyczący wykładni i stosowania przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym określających zadania straży miejskiej w zakresie kontroli ruchu drogowego. W ocenie Rzecznika art. 129b Prawa o ruchu drogowym jest mylnie interpretowany przez straż gminną (miejską), która na podstawie tego przepisu prowadzi czynności w sprawach o wykroczenia ujawnione przez stacjonarne urządzenie rejestrujące. Przepis art. 129b ust. 4 wyraźnie stanowi, że strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz drogach krajowych w obszarze zabudowanym, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących w oznakowanym miejscu i określonym czasie, uzgodnionym z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub Komendantem Stołecznym Policji. Przepis ten jednoznacznie ogranicza straż gminną (miejską) w zakresie korzystania z urządzeń rejestrujących jedynie do ich niestacjonarnych (przenośnych) wersji oraz zainstalowanych w pojeździe. Dokonywanie przez strażników czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących ("fotoradary" oraz urządzenia rejestrujące przejazd na czerwonym świetle) należy uznać za działania naruszające prawa oraz wolności obywatelskie. W ocenie Rzecznika należy wyjaśnić kwestię niewłaściwej praktyki funkcjonariuszy straż miejskich (gminnych) i ustalić jednolitą wykładnię przepisów w tym zakresie."