Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe. Jak wynika z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn.zm.), opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton. Podatnicy, którym organy podatkowe wydały decyzje dotyczące podatku przed 1 stycznia 2008 r., mogą mieć problem z kwalifikacją pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony. Spór taki rozstrzygnął ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku (wyrok z 23 listopada 2011 r., sygn. akt I SA/Bk 129/11, nieprawomocny).

W omawianej sprawie skarżący był właścicielem samochodu ciężarowego o masie 3,5 tony i twierdził, że samochód taki w latach 2006 – 2007 nie podlegał opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych. Nie mają więc również zastosowania zapisy uchwały rady gminy, która ustaliła stawki podatku m.in. dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 5,5 tony.

Zdaniem sądu podatnik nie miał racji. Miał on obowiązek zapłaty podatku od środków transportowych od spornego auta. Wyjaśnił, że zapisy uchwały rady gminy, zgodnie z którymi ustalono stawkę dla pojazdów od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie, oznaczają, że podatkowi od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie.

Sąd dodał, że określenie „od 3,5 tony” nie pozostawia jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych. Zapis taki oznacza, że w tej kategorii mieszczą się także pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony. Skoro więc – uzasadniał sąd – pojazd skarżącego posiada masę całkowitą 3,5 tony, jak sam podatnik wskazywał w deklaracji na podatek od środków transportowych, to logiczne jest, że według stawki określonej w uchwale rady gminy podlega opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych.

Wyjaśnijmy, że od 1 stycznia 2008 r. opodatkowaniu podlegają samochody o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. A więc samochody o masie równej 3,5 tony nie są opodatkowane.

Podstawa prawna

Art. 8 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn.zm.).