Korzystanie z każdej nieruchomości wymaga swobodnego dostępu do niej, czyli możliwości dotarcia z drogi publicznej (krajowej, wojewódzkiej, powiatowej czy gminnej). Utworzenie nowej działki jest uzależnione od zapewnienia jej dostępu do drogi. Zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej. Za dostęp taki uznaje się nie tylko bezpośrednie przyleganie wydzielonych działek do drogi, lecz także wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek lub ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, w przypadku gdy nie ma możliwości wyznaczenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem. Przy czym, jeśli zapewnienie dostępu do drogi publicznej ma polegać na ustanowieniu służebności – wówczas podziału nieruchomości dokonuje się pod warunkiem, że przy zbywaniu działek zostaną te służebności ustanowione. Za spełnienie tego warunku uważa się również sprzedaż działek wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działki stanowiącej drogę wewnętrzną.

Podstawa prawna

Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.).