To nieprawda, że służby porządkowe mogą zlecić odholowanie każdego źle zaparkowanego samochodu. Odholowanie auta i zabezpieczenie go na parkingu depozytowym na koszt właściciela to czynność wykonywana w ostateczności, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa na drodze. Oznacza to, że tylko samochód, który zagraża bezpieczeństwu albo wyraźnie hamuje ruch, może zostać wywieziony na polecenie funkcjonariuszy policji lub straży miejskiej.

W każdym innym wypadku - jeśli pojazd jest np. zaparkowany nieprawidłowo, w niedozwolonym miejscu lub kierowca po prostu nie zapłacił za postój w miejskiej strefie płatnego parkownia, funkcjonariusze mają ograniczony zasób środków represji: mogą zablokować samochód, zakładając klamrę na koło, lub pozostawić kierowcy za wycieraczką wezwanie do zgłoszenia się na komisariacie lub w biurze straży miejskiej.

Dopiero gdy kierowca (lub właściciel) auta stawi się na wezwanie, funkcjonariusze będą mogli ustalić sprawcę wykroczenia i ukarać go pouczeniem lub mandatem albo - jeśli kierowca odmówi przyjęcia mandatu - skierować sprawę do rozpatrzenia przez sąd grodzki. Obecnie - po zmianie przepisów - policja nie zatrzymuje pojazdu w przypadku, gdy właściciel nie może wylegitymować się potwierdzeniem zapłaty składki za OC.

Jednak w praktyce w niektórych miastach wywiezienia samochodu na parking depozytowy można spodziewać się zawsze po zaparkowaniu go niezgodnie z przepisami. Tajemnica tkwi w cenie tej "usługi": np. w Warszawie stawka za przymusowe odholowanie samochodu wynosi 360 zł, przy czym dodatkowo kierowca lub właściciel samochodu muszą zapłacić 28 zł za każdą rozpoczętą dobę postoju na parkingu, co w sumie daje 388 zł. Co gorsza, nawet jeśli odholowanie było bezpodstawne, aby odebrać samochód, za parking i holowanie zapłacić i tak trzeba. Jeśli tego nie zrobimy, rachunek do zapłaty będzie rósł w tempie 28 zł za dobę, a po 6 miesiącach auto przejdzie na własność państwa.

Czy jesteśmy więc bezbronni? Nie! Wprawdzie dla własnego dobra opłatę za holowanie zapłacić musimy, ale potem - jeśli wywiezienie auta było bezzasadne - możemy dochodzić zwrotu tej kwoty wraz z odsetkami.

Czytaj dalej>>>


Policja może zadecydować o usunięciu pojazdu, gdy...

1.... pozostawiony został w miejscu, gdzie jest to zabronio-ne i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

2.... stan techniczny auta zagraża bezpieczeństwu lub narusza wymagania ochrony środowiska (np. bardzo dymi), powoduje uszkodzenie drogi.

3.... gdy kierowca jest pijany lub po użyciu narkotyków albo podobnie działającego środka.

4.... kierowca nie ma uprawnień do kierowania pojazdem. Dotyczy to sytuacji, gdy kierowca nie miał nigdy prawa jazdy lub zostało ono zatrzymane za nagminne łamanie przepisów o ruchu drogowym lub np. za jazdę po użyciu alkoholu lub narkotyków. Samo nieposiadanie dokumentu uprawniającego do kierowania nie jest powodem do zatrzymania samochodu i wywiezienia go na parking depozytowy.

5.... pojazd utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

W tym przypadku samochód może zostać także przestawiony, szczególnie jeśli parkował prawidłowo.

UWAGA: w przypadkach 2-5 auto może być usunięte z drogi tylko wtedy, gdy nie da się go zabezpieczyć w inny sposób.

Czytaj dalej>>>
Za co należy się blokada?

1. Gdy auto zostało zaparkowane nieprawidłowo lub w miejscu, gdzie jest to zabronione.

2. Samochód jest nieprawidłowo zaparkowany, ale nie zagraża bezpieczeństwu ani nie utrudnia ruchu.

Straż może wywieźć auto

Wyłącznie wtedy, gdy zostało zaparkowane w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, np. jeśli blokujące chodnik auto zmusza ludzi do obchodzenia go po ulicy.

Straż miejska nie ma prawa do...

1.... zlecenia odholowania pojazdu, który jest zaparkowany nieprawidłowo, lecz nie utrudnia ruchu lub nie zagraża bezpieczeństwu.

2.... zlecenia wywiezienia pojazdu w przypadku popełnienia wykroczeń, których ściganie jest zastrzeżone dla policji.

3.... zatrzymywania samochodów w ruchu z wyjątkiem sytuacji, gdy kierowca łamie zakaz ruchu w obu kierunkach.

4.... wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego wobec kierowców przekraczających dozwoloną prędkość lub niestosujących się do sygnalizacji świetlnej, chyba że posługuje się urządzeniami automatycznie rejestrującymi wykroczenia (kamery oraz fotoradary).

Czytaj dalej>>>
Z Prawa o ruchu drogowym

Art. 131a, ust. 1: § Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. (Uwaga! Przepis o usuwaniu z drogi samochodu, gdy kierujący nie może okazać dokumentu potwierdzającego zapłacenie składki za obowiązkowe ubezpieczenie OC przestał obowiązywać);

2) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego. Art. 131a, ust. 2:

Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku, gdy:

1) kierowała nim osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu al-koholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

§ W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, decyzję o usunięciu auta podejmuje policjant lub strażnik miejski, w pozostałych tylko policjant.

>>>Więcej na www.auto-swiat.pl