W praktyce oznaczało to, że pojazdy pozyskane przez te służby nie mogły być w ogóle rejestrowane – nawet w trybie komercyjnym. Lukę w przepisach uzupełnia rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 9 września 2011 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej, opublikowane w Dz.U. nr 195, poz. 1160. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 19 września 2011 r.