STAN FAKTYCZNY

Na spółkę jawną (dalej skarżąca) nałożono karę pieniężną za umieszczenie w pasie drogowym reklamy bez zezwolenia zarządcy drogi. Przez 19 dni w pasie drogowym zaparkowany został samochód ciężarowy wraz z tablicami reklamowymi. Na tablicach umieszczono napis z podaniem numeru telefonu oraz adresu, pod którym reklamowane usługi były świadczone przez spółkę oraz strzałki wskazujące kierunek, w jakim należy się udać od miejsca usytuowania tej reklamy. Spółka reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika wniosła odwołanie. Zarzucała bezzasadne uznanie samochodu ciężarowego za reklamę.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu decyzji organ II instancji wskazał, że tablice zamontowane na samochodzie należącym do skarżącej stanowiły reklamę w rozumieniu art. 4 pkt 23 ustawy o drogach publicznych. Nie bez znaczenia jest również zdaniem SKO wygląd zewnętrzny pojazdu. Wskazuje on na to, że pojazd z reklamą nie przemieszczał się. Przez pewien czas samochód pozbawiony był również tablic rejestracyjnych, co wywołuje uzasadnione wątpliwości, czy taki pojazd może poruszać się po drogach publicznych, a więc korzystać z tych dróg zgodnie z ich przeznaczeniem. Pełnomocnik spółki wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

UZASADNIENIE

Zdaniem WSA organy administracji publicznej prawidłowo oceniły, że umieszczona na samochodzie dwustronna tablica reklamowa stanowi reklamę działalności spółki oraz że skarżąca dokonała zajęcia pasa drogowego przez umieszczenie tej reklamy bez wymaganego zezwolenia zarządcy drogi. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi. Zezwolenie to dotyczy m.in. umieszczania w pasie drogowym reklam. W myśl art. 4 pkt 23 tej ustawy reklamą jest nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę. Natomiast zgodnie z art. 40 ust. 3 za zajęcie pasa drogowego w powyższy sposób pobiera się opłatę. W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządca drogi wymierza karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty.

WSA uznał, że organy prawidłowo zastosowały powyższe przepisy. Jeżeli tablica umieszczona na samochodzie stanowiącym w rzeczywistości jej element konstrukcyjny, a zajmująca pas drogowy, stanowi dla jej odbiorców informację o rodzaju działalności gospodarczej i miejscu jej wykonywania, to ma na celu rozpowszechnianie danego produktu i tym samym zwiększenie liczby odbiorców. Tablica taka stanowi reklamę i jej właściciel obowiązany jest uzyskać zezwolenie, jak wymaga tego art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o drogach. Na pojęcie reklamy składa się nie tylko sam nośnik informacji (plakat, tablica jedno- bądź dwustronna), ale i konstrukcja metalowa bądź – co miało miejsce w niniejszej sprawie – samochód, na którym jest umieszczony. Tym bardziej iż wygląd zewnętrzny samochodu oraz jego stan techniczny jednoznacznie wskazuje na to, że pojazd ten z dwustronną tablicą reklamową po pierwsze nie przemieszczał się, a po drugie wykorzystywany był jedynie jako element konstrukcyjny reklamy.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 6 kwietnia 2011 roku Sygn. Akt III SA/Wr 14/11