Pozytywnie należy ocenić uregulowanie kwestii dokumentacji sporządzanej i wydawanej przy świadczeniu usług przewozu. Przepisy prawa unijnego po raz kolejny wymusiły na polskim ustawodawcy korzystną zmianę. Przedsiębiorca zatrudniający kierowcę będzie musiał wręczyć mu, na stosownym formularzu, zaświadczenie o okresach nieprowadzenia pojazdu jeszcze przed rozpoczęciem przez kierowcę przewozu drogowego. Obowiązek sporządzenia i wręczenia takiego zaświadczenia będzie miał miejsce zawsze, gdy kierowca wraca do pracy po: zwolnieniu lekarskim od pracy z powodu choroby, urlopie wypoczynkowym lub pozostawaniu w gotowości. W ten sposób przebieg całej pracy danego kierowcy będzie bez żadnych wątpliwości udokumentowany, zaś w razie jakichkolwiek problemów będzie możliwe prześledzenie wszystkich ostatnich etapów pracy i kierowcy, i przewoźnika. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce, jeżeli kierowca miał czas wolny od pracy, jak również wówczas, gdy kierowca wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu. Zaświadczenie będzie wręczane także wtedy, gdy kierowca prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub umowy AETR. Chodzi zatem m.in. o:

● pojazdy używane do przewozu osób w ramach przewozów regularnych, których trasa nie przekracza 50 km,

● pojazdy używane w razie wypadków lub do prowadzenia działań ratunkowych, w tym pojazdy używane w niezarobkowym przewozie pomocy humanitarnej,

● pojazdy specjalistyczne używane do celów medycznych,

● pojazdy specjalistyczne pomocy drogowej poruszające się w promieniu 100 km od swej bazy,

● pojazdy lub zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony używane do niezarobkowego przewozu rzeczy.

Obowiązek stosowania formularza wynika z odgórnie narzuconej przez prawo unijne, jak najbardziej zresztą słusznej, dbałości o socjalne uprawnienia kierowców, jak też o ich pełną dyspozycyjność zdrowotną, co w transporcie, zwłaszcza międzynarodowym, ma niebagatelne znaczenie dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Sam ustawodawca dostrzega korzystność wprowadzenia omówionych obowiązków z uwagi na duże ułatwienie w zakresie dokumentowania działalności kierowcy, w szczególności w sytuacjach, w których niemożliwe jest rejestrowanie tej działalności przez tachograf.

Omówione wyżej zasady stosuje się odpowiednio również do kierowców, którzy nie są co prawda zatrudnieni przez przedsiębiorcę, ale wykonują osobiście przewozy na jego rzecz, jak również do przedsiębiorców, którzy osobiście wykonują przewozy drogowe. Istotne jest, że kierowca będzie miał obowiązek przedstawić, obok innych dokumentów, zaświadczenie i nie będzie można zastąpić go, jak dotychczas, oświadczeniem. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszyscy zyskają pewność, że wszelkie aktywności kierowcy nie tylko odpowiadają prawdzie, ale przede wszystkim mają potwierdzenie w oficjalnej dokumentacji.